Usługi

Usługi

Poznaj nasze usługi

Dyrektywa SAVESO III

Firma ASE w sposób kompleksowy realizuje działania wynikające z wymagań określonych dla prowadzących zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej.

 

Działania te są wykonywane w uporządkowany sposób i w całości tworzą system przeciwdziałania poważnym awariom zakładu. Ich zakres obejmuje:

 

 • wykonanie procedury kwalifikacji zakładu jako zakładu o zwiększonym (ZZR) lub dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR),
 • zgłoszenie ZZR lub ZDR do Państwowej Straży Pożarnej,
 • opracowanie programu zapobiegania awariom,
 • opracowanie systemu bezpieczeństwa
 • opracowanie raportu o bezpieczeństwie,
 • opracowanie wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

 

Kluczowym elementem systemu przeciwdziałania poważnym awariom jest wykonanie właściwej analizy i oceny zagrożeń. Firma ASE wykorzystując wieloletnie doświadczenie związane z wykonywaniem analiz bezpieczeństwa procesowego, funkcjonalnego oraz analiz ryzyka wybuchu, opracowała metodologię wykonywania analiz zaakceptowaną przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

 

Schemat działań opiera się na wykonaniu szeregu kroków analitycznych, których wynikiem jest określenie poziomu ryzyka prowadzenia zakładu.

 

Schemat działań opiera się na wykonaniu szeregu kroków analitycznych, których wynikiem jest określenie poziomu ryzyka prowadzenia zakładu. Proces wykonywania analiz został przedstawiony na rysunku.

Główne zmiany w stosunku do dyrektywy Seveso II

Najistotniejszą zmianą z punktu widzenia przedsiębiorstw jest wprowadzenie nowego systemu klasyfikacji substancji niebezpiecznych zgodnego z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP). W przypadku istniejących zakładów stwarza to konieczność wykonania ponownej procedury kwalifikacji zakładu jako zakładu o zwiększonym(ZZR) lub dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR) i wprowadzenie odpowiednich zmian w dokumentacji, w szczególności w zgłoszeniu ZZR lub ZDR, programie zapobiegania awariom i raporcie o bezpieczeństwie.

 

Dyrektywa Seveso III ponadto wprowadza zmiany w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego zakładów stwarzających ryzyko awarii, analizy efektów domino oraz informowania społeczności w zakresie zagrożeń stwarzanych przez zakład (dostosowanie do przepisów Konwencji z Aarhus).

 

W treści Dyrektywy Seveso III zwiększono nacisk na znaczenie wykonania analiz ryzyka w procesie opracowania systemu przeciwdziałania poważnych awariom w zakładach.

 

Wymagane zmiany i uaktualnienia:

 • Audyt i przegląd – udokumentowany przegląd dotyczący efektywności polityki i systemu zarządzania bezpieczeństwem.
 • Ponowną ocenę ilości substancji będących w zakładzie zgodnie z nowymi wymaganiami.
 • Analizy Bezpieczeństwa Procesowego i Technicznego, w tym analizy niezawodności pracy instalacji na potrzeby RoB i dokumentów powiązanych.
 • Ekspertyzy techniczne na potrzeby: RoB i dokumentów powiązanych.
 • Opracowanie nowych dokumentów: RoB i dokumentów powiązanych.
 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych oraz zapewnienie szkoleń.

 

Wdrożenie dyrektywy Seveso III

Zgodnie z zapisami dyrektywy Seveso III państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonywania niniejszej dyrektywy w terminie do dnia 31 maja 2015 r. Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 czerwca 2015 r.

 

Dyrektywa Seveso III określa okresy dostosowawcze dla zakładów. Zgodnie z zapisami dyrektywy, opracowanie zgłoszenia zakładu, programu zapobiegania awariom, raportu o bezpieczeństwie a także wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego w sposób zgodny z wymaganiami dyrektywy powinno nastąpić do 1 czerwca 2016 r.

 

Termin wdrożenia to 1 czerwca 2016r.

W związku z koniecznością implementacji Dyrektywy Seveso III, 21 września 2015 r. została opublikowana ustawa z dnia 23 lipca 2015r. o zmianie ustawy „Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw”.

 

Uwzględnienie największej powierzchni obwałowania zbiornika (Effects 10.0.2.10769)Uwzględnienie największej powierzchni obwałowania zbiornika (Effects 10.0.2.10769)
Zmiany dotyczą głównie:

 

 • Kryteriów kwalifikacyjnych. Projektowane przepisy dostosowują przede wszystkim istniejący system klasyfikacji zakładów o dużym albo zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej do nowego systemu klasyfikacji substancji chemicznych (przyjęto system kwalifikacji wprowadzony przez rozporządzenie CLP).
 • Zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym uwzględniających tzw. bezpieczne odległości. W przygotowanym przez ministra środowiska (w porozumieniu z ministrami: spraw wewnętrznych oraz ministrem infrastruktury i rozwoju) projekcie Rozporządzenia zostały określone: sposób ustalania bezpiecznej odległości, rodzaje poważnych awarii przemysłowych, których potencjalne skutki należy uwzględnić przy ustalaniu takiej odległości, parametry graniczne oddziaływania potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych w zakresie palności, wybuchowości i toksyczności substancji niebezpiecznych, których miejsca występowania należy uwzględnić przy ustalaniu bezpiecznej odległości.
 • Prowadzący zakłady o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku będą zobowiązani do wdrożenia programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym za pomocą systemu zarządzania bezpieczeństwem. System ten powinien zagwarantować odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska. Wprowadzono ponadto obowiązek stałej aktualizacji tego programu.
 • Ponadto Dyrektywa uwzględnia wiele aspektów określonych w Konwencji z Aarhus. Proponowane przepisy wzmacniają wymogi dotyczące dostępu społeczeństwa do informacji o zagrożeniach poważnymi awariami. Uszczegółowiono zakres informacji, które musi uwzględniać dokumentacja opracowywana przez prowadzących zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Założono wspólne działania kontrolne Państwowej Straży Pożarnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w celu ujednolicenia podejścia do zagadnień oceny ryzyka zagrożeń i zapewnienia wysokiego poziomu ochrony dla ludzi i środowiska.