Aktualności

Aktualności

Inwestycja w wiedzę zwraca się najszybciej

Rekomendacja CSB ws. poprawy bezpieczeństwa rafinerii

Amerykańska organizacja U.S. Chemical Safety Board w swoim dochodzeniu powypadkowym wskazuje na wiele braków i niedociągnięć w zarządzaniu bezpieczeństwem, które przyczyniły się do powstania wybuchu i poważnego zdarzenia typu „near miss” w refinerii ExxonMobil w Torrance (Kalifornia) w połowie lutego 2015 roku.

 

W zakładzie ExxonMobil w wyniku wybuchu, do którego doszło w elektrofiltrze ESP (rodzaj odpylacza), dwie osoby odniosły obrażenia. W wyniku serii zdarzeń na instalacji, mających miejsce w ciągu kilku poprzedzających katastrofę dni, wewnątrz ESP zgromadziła się pewna ilość węglowodorów. Nastąpił zapłon i wybuch, którego skutkiem było wyrzucenie chmury pyłu na odległość nawet do 1,5km od zakładu.

 

Eksplozja spowodowała również wyrzucenie dużych odłamków zniszczonego filtra do innych sąsiednich instalacji otaczających ESP. Jeden z takich odłamków uderzył w rusztowanie instalacji alkilacji, minimalnie omijając zbiornik zawierający kilkanaście tysięcy kg zmodyfikowanego kwasu fluorowodorowego HF. CSB stwierdza, że uderzenie odłamka w zbiornik mogło z dużą dozą prawdopodobieństwa doprowadzić do gwałtownego rozszczelnienia zbiornika i uwolnienia ekstremalnie toksycznej substancji do atmosfery, zagrażając całej lokalnej społeczności. Podkreślono przy tym, iż w promieniu 5km od rafinerii mieszka 330 tyś. ludzi, zlokalizowanych jest 71 szkół i 8 szpitali.

 

Pomimo, że dochodzenie w sprawie eksplozji nadal trwa, CSB przedstawiło już kilka kluczowych wniosków. Zidentyfikowano wiele nieprawidłowości w zarządzaniu bezpieczeństwem procesowym, które pomogły przyczynić się do wypadku. Jednym z nich było nieprawidłowe postępowanie związane z zarządzaniem zmianami na instalacji (tzw. MOC – ang. Management of Change), które były wprowadzone w okresie trzech lat przed wypadkiem.

 

Stwierdzono również, iż przeprowadzone wcześniej analizy zagrożeń i ryzyka, nie były adekwatne do realnych zdarzeń awaryjnych, które mogą występować w tego typu instalacji i które mogłyby zidentyfikować bardziej efektywne zabezpieczenia przeciwko możliwości przedostania się węglowodorów do elektrofiltra. CSB przytacza jednakże dwie analizy zagrożeń, w których zidentyfikowano możliwość powstania mieszaniny wybuchowej w ESP, jednak nie zaimplementowano żadnych zabezpieczeń, które mogłyby redukować ryzyko związane z takim scenariuszem awaryjnym.

 

Błędy zarządzania zmianami na instalacji, jak również błędy popełniane na etapie analiz zagrożeń i ryzyka są częstym elementem występowania zdarzeń awaryjnych w rafineriach, co potwierdzają inne dochodzenia CSB, np. w sprawie pożaru w rafinerii Chevron w Richmond z roku 2012. W wyniku tamtego zdarzenia obrażenia poniosło 19 pracowników, a 15 tyś. mieszkańców musiało być hospitalizowanych. W raporcie finalnym dla pożaru w Richmond CSB wskazało na znaczenie i konieczność znacznej poprawy systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym we wszystkich rafineriach działających na terenie Kalifornii.

 

Powyższe informacje wskazują, jak ważne jest poprawne podejście do systematycznego zarządzania bezpieczeństwem procesowym. Wskazane przez CSB możliwe następstwa opisywanego zdarzenia mogły być o wiele bardziej groźniejsze. Brak zabezpieczeń związanych z tak poważnym scenariuszem awaryjnym pokazuje, iż analiza zagrożeń i ryzyka powinna być nakierowana zawsze na oszacowanie możliwości przeciwdziałania skutkom możliwych awarii. Poprawnie wykonana analiza musi dać zawsze jasną odpowiedź na pytanie, czy zastosowane rozwiązania są lub czy będą w stanie zredukować ryzyko związane z takim zdarzeniem do poziomu przynajmniej tolerowanego w danym zakładzie przemysłowym. Jeśli nie, należy bezwzględnie określić możliwość wprowadzenia dodatkowych, adekwatnych do zagrożenia zabezpieczeń. A jest to niewątpliwie jedno z najważniejszych zadań całościowego systemu zarządzania bezpieczeństwem, a co za tym idzie zarządzania ryzykiem w cyklu życia systemu technicznego.

 

Organizacja CSB jest niezależną jednostką rządową zaangażowaną w badanie przyczyn poważnych zdarzeń w przemyśle procesowym i chemicznym na terenie USA. Członkowie organizacji są powoływani przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych i zatwierdzani przez Senat. Dochodzenia CSB koncentrują się na wszystkich rodzajach zdarzeń awaryjnych, włączając w to przyczyny natury fizycznej takie jak np. uszkodzenia materiałowe i sprzętowe, jak również na brakach w przepisach, normach przemysłowych, czy systemie zarządzania bezpieczeństwem. Organizacja nie ma prawa nakładać na podmioty przemysłowe żadnych upomnień oraz kar, a jej zadaniem jest wydawanie rekomendacji i zaleceń dla zakładów przemysłowych, organizacji, grup zawodowych, czy agencji regulacyjnych takich jak np. OSHA (ang. Occupational Safety and Health Administration), pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa w przemyśle procesowym.

 

Źródło: U.S. Chemical Safety Board

Przygotował: Tomasz Barnert