Usługi

Usługi

Poznaj nasze usługi

Kompleksowa koordynacja w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla zakładów i instalacji przemysłowych na etapie projektowania, eksploatacji i modernizacji w branżach: chemicznej, petrochemicznej, wydobywczej, energetycznej, spożywczej i wielu innych.

 

Analiza bezpieczeństwa pożarowego

Analiza bezpieczeństwa pożarowego jest inicjatorem działań związanych z ochroną przeciwpożarową. Jej głównym celem jest zbadanie zakładu, funkcjonującej w nim infrastruktury oraz warunków, w jakich on funkcjonuje. Analiza polega na identyfikacji zagrożeń, następnie określeniu przestrzeni, w których zagrożenia te mogą występować, a następnie wskazanie możliwości przeciwdziałania zagrożeniom.

 

Prowadzanie technologii produkcyjnych, w których stosowane są substancje o właściwościach palnych, pociąga za sobą konieczność wcześniejszego rozpoznania zagrożeń oraz przewidywania ich skutków. Ze względu na to, iż prowadzenie większości procesów technologicznych wiąże się z dużym zagrożeniem pożarowym, konieczne jest zastosowanie odpowiednio dobranych zabezpieczeń zapobiegających lub minimalizujących możliwość powstania pożaru.

 

Dobór tych zabezpieczeń uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju zagrożenia oraz obszaru jego występowania. Przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa pożarowego daje możliwość podjęcia racjonalnych decyzji dotyczących kontroli ryzyka pożarowego istniejącego w zakładzie.

 

Analiza bezpieczeństwa pożarowego jest złożoną procedurą, która wymaga przede wszystkim specjalistycznej wiedzy z dziedziny inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

 

Opracowanie scenariuszy pożarowych

Scenariusz pożarowy jest istotnym elementem procesu projektowania obiektów przemysłowych. Wywiera on znaczący wpływ na poszczególne branże projektowe oraz wpływa na kształt i formę projektu końcowego. Efektem tego wpływu jest właściwy dobór i zastosowanie zabezpieczeń dopasowanych do specyfiki procesu technologicznego i związanych z nim zagrożeń.

 

Projektowane i modernizowane obiekty przemysłowe; w których w procesach technologicznych przewidywane jest stosowanie mediów stwarzających zagrożenie pożarem i/lub wybuchem; są obiektami istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Polskie prawo traktuje je w szczególny sposób wskazując konieczność przewidzenia możliwych zdarzeń związanych z pożarem/wybuchem, jego oddziaływaniem, a w konsekwencji doborem odpowiednich środków zabezpieczających. Opisane postępowanie nosi nazwę scenariusza pożarowego.

 

Czym jest scenariusz pożarowy?

Scenariusz pożarowy stanowi wytyczną i wsparcie dla inwestora oraz współpracujących z nim projektantów i instalatorów we właściwym doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu w obiektach przemysłowych. Podstawę prawną dla opracowania scenariusza pożarowego stanowi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

 

Powyższy akt wykonawczy wskazuje konkretne typy obiektów budowlanych wymagających opracowania scenariuszy pożarowych. Na liście tych obiektów znajdują się m.in. obiekty budowlane (PM) produkcyjne i magazynowe (w tym obiekty przemysłowe).

 

Zgodnie z wyżej wskazanym rozporządzeniem przez scenariusz pożarowy należy rozumieć opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim:

 • sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych, oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie,
 • rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.

 

W jakim momencie procesu inwestycyjnego powinien powstać scenariusz pożarowy?

Już na etapie koncepcyjnym projektu budowlanego stanowiąc bazową wytyczną dla zespołu projektowego, (gdzie i jakie zabezpieczenia należy zastosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie).

 

Wykreowana koncepcja następnie ulega doszczegółowieniu w projekcie wykonawczym, przyjmując formę np. matrycy, która zawiera zbiór informacji, w jaki sposób należy zaprogramować przewidziane w projekcie urządzenia przeciwpożarowe oraz jakie zależności zachodzą pomiędzy nimi, (czyli jak te zabezpieczenia mają działać/ współdziałać z sobą).

 

Na etapie powykonawczym scenariusz ewoluuje w formę wytycznych eksploatacyjnych dla właściciela/ zarządca obiektu użytkującego zaprojektowane zabezpieczenia.

 

Przy opracowaniu scenariusza na etapie inwestycyjnym istotne znaczenia ma współpraca międzybranżowa projektantów z dziedzin: bezpieczeństwa pożarowego, technologii, architektury, sanitarnej, elektrycznej, automatyki i innych mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.

 

W momencie przekazania obiektu w użytkowanie szczegółowy scenariusz pożarowy stworzony w procesie inwestycyjnym stanowi podstawę do opracowania procedur zarządzania bezpieczeństwem pożarowym (w tym m.in. ewakuacją) w zakładzie, które przyjmują formę instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

 

Określenie warunków ochrony przeciwpożarowej

Opracowanie obejmuje analizę danych z zakresu ochrony przeciwpożarowej wymaganych do uzgodnienia projektu budowlanego zgodnie z § 4. ust. 1 Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117).

 

Opracowanie obejmuje ocenę warunków technicznych z zakresu wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej wynikających ze sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub składowania, występujących w obiekcie budowlanym zagrożeń pożarowych; wg następujących punktów:

 • Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji.
 • Charakterystyka zagrożenia pożarowego.
 • Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.
 • Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego.
 • Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
 • Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
 • Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe.
 • Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących.
 • Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.
 • Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.
 • Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń.
 • Informacje o wyposażeniu w gaśnice.
 • Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.

Koordynacja projektu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Gwarantujemy kompleksową koordynację projektu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego od etapu opracowania koncepcji, po uzyskanie pozwolenia na budową, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

 

Zakres koordynacji obejmuje ścisłą współpracę z projektantami na każdym etapie realizacji projektu.

 

Na potrzeby projektu opracowywane są generalne specyfikacje w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zawierające wytyczne dla projektantów w zakresie wymagań branżowych:

 • Architektonicznych,
 • Konstrukcyjnych,
 • Drogowych,
 • Sanitarnych,
 • Elektrycznych,
 • Automatyki,
 • Technologii.

 

Na każdym etapie realizacji inwestycji zapewniamy konsultacje rozwiązań projektowych w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

 

W zakresie koordynacji realizowane są następujące działania:

 • Opracowywana jest kompleksowa dokumentacja wymagana do projektu w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.
 • Dokonywana jest ocena projektu, urządzeń i procesów technologicznych pod kątem zagrożenia pożarowego.
 • Dokonywana jest ocena skali zagrożenia pożarowego i sposobów ich zmniejszania.

 

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Zgodnie z § 6. ust. 1. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zobowiązani są zapewnić opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Wyżej wymienione podmioty zobowiązane są także wdrożyć ją do stosowania w obiekcie.

 

Instrukcja jest dokumentem przedstawiającym rozwiązania techniczno-budowlane, instalacyjne, organizacyjne i formalne dotyczące danego obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

Instrukcja ta powinna szczegółowo określać istniejące w obiekcie rozwiązania techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także sposoby właściwego użytkowania danego obiektu oraz instalacji i urządzeń z nim związanych –zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej.

 

Poprawnie opracowana instrukcja powinna stanowić kompendium wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej danego obiektu, która może zostać wykorzystana przez użytkowników obiektu oraz podmioty i instytucje zewnętrzne.

 

Opracowanie instrukcji szczególnie dla zakładu przemysłowego wymaga przede wszystkim specjalistycznej wiedzy z dziedziny inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

 

Zakres instrukcji obejmuje:

1.Warunki ochrony przeciwpożarowej:

 • Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji obiektów.
 • Charakterystyka zagrożenia pożarowego w zakładzie.
 • Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.
 • Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego.
 • Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
 • Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
 • Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe.
 • Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących.
 • Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.
 • Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.
 • Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń.
 • Informacje o wyposażeniu w gaśnice.
 • Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.

2. Wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.

3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.

4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzenia.

6. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji.

7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami obiektu.

8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego z uwzględnienie graficznych danych dotyczących w szczególności:Powierzchni, wysokości liczby kondygnacji.

 • Odległości od obiektów sąsiednich.
 • Parametrów pożarowych występujących substancji palnych.
 • Występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych.
 • Kategorii zagrożenia ludzi, przewidywane liczby osób w obiektach.
 • Lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych skalsyfikowanych, jako strefy zagrożenia wybuchem.
 • Podziału obiektów na strefy pożarowe.
 • Warunków ewakuacji ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych.
 • Miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, miejsc usytuowania materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi.
 • Wskazanie dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych.
 • Hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych.
 • Dróg pożarowych i innych dojazdów z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.