Usługi

Usługi

Poznaj nasze usługi

Częste wątpliwości Użytkownika i zadawane pytania to: czy konstrukcja nadaje się do dalszej eksploatacji, czy wciąż jest bezpieczna? Jaki jest jej okres żywotności? Co zrobić aby wydłużyć okres użytkowania? Na te i inne pytania odpowiedź może dać tylko i wyłącznie wykonana specjalistyczna ocena stanu technicznego.

 

W związku z eksploatowanymi instalacjami w różnych gałęziach przemysłu występuje wzrastające zapotrzebowanie na oceny stanu technicznego instalacji i jej elementów składowych, ze względu na czas eksploatacji i procesy starzenia instalacji, korozję oraz zjawiska zmęczeniowe związane z wahnięciami procesu (temperatura, ciśnienie), itp.

Odpowiedź może dać tylko i wyłącznie wykonana specjalistyczna ocena stanu technicznego.

 

Przykład: Ocena stanu technicznego zasobników przykotłowych węgla kotłów (zaplanowanie remontów oraz wymian zasobników)

Rozwiązanie: Ocena makroskopowa elementów konstrukcji zasobników. Odtworzenie dokumentacji (np. skanowanie 3D i pomiary grubości ścianek). Opracowanie modelu 3D, założenie warunków brzegowych, zadanie sił i przeanalizowanie metodą elementów skończonych. Po otrzymaniu wyników i przeprowadzeniu konsultacji, opracowana zostaje koncepcja ewentualnych wzmocnień konstrukcji, wymiany elementów poszycia i konstrukcji, oraz przygotowany zostanie harmonogramu przeglądów technicznych.

 

Przykład: Ocena stanu technicznego zbiorników przeznaczonych do magazynowania produktów

Rozwiązanie: Opis i analiza stanu technicznego zbiorników magazynowych łącznie ze schodami i pomostami komunikacyjnymi. Oględziny istniejących powłok na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych łącznie z osprzętem zbiorników. Wykonanie pomiarów grubości powłok oraz ocena stopnia zniszczenia i wady powłok. Badania przyczepności powłok, ocena twardości (dot. powłok wewnętrznych), ocena kredowania ( dot. powłok zewnętrznych). Badania właściwości antystatycznych (oporność skrośna i powierzchniowa) dla powłoki wewnętrznej. Wykonanie pomiarów grubości dna i pierwszej cargi, płaszcza i dachu metodą ultradźwiękową oaz pomiary uszkodzeń korozyjnych elementów zbiornika (wżery, wykorodowania, korozja podpowłokowa). Opracowanie raportu z wnioski końcowymi i zaleceniami dotyczącymi czasookresów między przeglądami zbiorników.

 

Przykład: Zabezpieczenie elementów instalacji (np. silos, podajnik kubełkowy czy cyklon) przed wybuchem (np. zabezpieczane metodą klap dekompresyjnych lub systemów HRD). Sprawdzenie czy urządzenia wytrzymają wzrost ciśnienia

Rozwiązanie: Odtworzenie elementów instalacji z dokumentacji inwestora lub przez inwentaryzację (np. skanowanie 3D i pomiary grubości ścianek), opracowanie modelu 3D, założenie warunków brzegowych, zadanie ciśnienia i przeanalizowanie metodą elementów skończonych. Po otrzymaniu wyników i przeprowadzeniu konsultacji, opracowana zostaje koncepcja wzmocnień konstrukcji, elementów instalacji, aby spełnić zadane wymagania.

 

Przykład: Zmiana parametrów technologicznych istniejącej instalacji w celu zwiększenia wydajności np. przez zwiększenie temperatury medium w rurociągach

Rozwiązanie: Weryfikacja, analiza i ewentualne przeprojektowanie istniejących rurociągów, zatwierdzenie zmian.

 

Przykład: Doprowadzenie nowej linii rurociągu do istniejącego wymiennika płaszczowo-rurowego. Sprawdzenie możliwości wykonania takiej zmiany

Rozwiązanie: Obliczenia wartości dopuszczalnych obciążeń króćców do których ma być doprowadzony nowy rurociąg. Wykonane prace zgodne z normami. W pierwszej fazie zostaje wykonana koncepcja zmian króćców, następnie wykonane zostają obliczenia, projekt oraz jako ostatni etap zatwierdzenie projektu.

 

Przykład: Ocena możliwości zmiany medium składowanego/ przetwarzanego w zbiorniku magazynowym/ procesowym (np. mazut na olej lekki)

Rozwiązanie: Analiza wyników pomiarów zbiornika, wykonanie obliczeń sprawdzających wytrzymałość blach płaszcza zbiornika, określenie ewentualnych ograniczeń eksploatacyjnych zbiornika, modernizacja stosownie do zakresu.

 

Przykład: Zabezpieczenie przeciwwybuchowe obiegów młynowych

Rozwiązanie: Inwentaryzacja obiegów młynowych oraz ultradźwiękowe pomiary grubości ścianek badanego obiegu młynowego kotła. Wykonanie obliczeń sprawdzających grubości ścianek obiegu młynowego obciążonych zredukowanym ciśnieniem wybuchu.