Aktualności

Aktualności

Inwestycja w wiedzę zwraca się najszybciej

Nowa wersja polskiej normy HAZOP (PN-EN 61882) już obowiązuje

15 lipca 2016 roku PKN wycofał stosowaną od kilkunastu lat normę zawierającą wytyczne zastosowania techniki HAZOP i procedury badań HAZOP. Zastąpiono ją jednakże nową wersją, oznaczoną jako PN-EN 61882:2016-07.

 

Wycofanie normy PN-EN 61882:2005

Zgodnie z opublikowanym wykazem, Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 15 lipca 2016 roku wycofał z użycia normę PN-EN 61882:2005. Z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem w przemyśle jest to dość istotna informacja, gdyż dotyczy normy opisującej popularną i szeroko stosowaną metodę HAZOP (ang. Hazard and Operability Study). Dokument ten stanowi podstawę do przygotowania, przeprowadzenia oraz udokumentowania analizy zagrożeń. Praktycznie wszystkie działania podejmowane w celu przeprowadzenia identyfikacji i oceny zagrożeń wykonywane przy użyciu metodologii HAZOP opierają się o założenia zawarte w przytoczonym dokumencie normatywnym.

 

Nie oznacza to jednak, iż analizy HAZOP przestaną być wykorzystywane w procesie analizy ryzyka technicznego. W życie weszła bowiem nowa, zaktualizowana wersja normy, bazująca na drugiej wersji międzynarodowego dokumentu normatywnego IEC 61882:2016. Oznaczona została jako PN-EN 61882: 2016-07. Nowa wersja normy jest zatem od dnia 15.07.2016 obowiązującym dokumentem.

 

Wprowadzenie nowej wersji normy PN-EN 61882:2016-07

Obowiązujący do połowy lipca dokument normatywny bazował na normie międzynarodowej IEC wprowadzonej w roku 2001, a więc mającej już 15 lat. Dokument „Badania zagrożeń i zdolności do działania (badania HAZOP)” postanowiono zatem odświeżyć zgodnie z obowiązującymi aktualnie innymi aktami normatywnymi.
Metoda ta jest bardzo spopularyzowana, zatem ważne jest nakreślenie zmian, którym uległ przewodnik zastosowania metody identyfikacji i analizy zagrożeń HAZOP. Osoby zaznajomione z poprzednią wersją dokumentu znajdą pewne zmiany w jego treści. Z punktu widzenia polskiego użytkownika, najbardziej istotną kwestią nowej normy PN-EN 61882:2016-07 jest to, iż wprowadzono ją w języku oryginalnym. Oznacza to, iż norma ta została opublikowana w języku angielskim i przyjęta jako PN. Wycofana już norma wydana była w języku polskim, stąd szereg definicji i akronimów miało swoje polskie odpowiedniki, które mocno zakorzeniły się jako standardowe określenia używane w realizacji analiz bezpieczeństwa. Z kwestii merytorycznych zmieniono m.in. opis stosowanych definicji. Zostały one zaktualizowane zgodnie z terminologią zamieszczoną w rodzinie standardów międzynarodowych ISO 31000, dotyczącej w ogólności zarządzania ryzykiem, jak również z przewodnikiem stosowania wdrażania procesów zarządzania ryzykiem ISO/IEC Guide 73.

 

Metodologia HAZOP, znana i używana od kilkudziesięciu lat, pozwala na szczegółową identyfikację zagrożeń i problemów operacyjnych mogących występować m.in. w obiektach przemysłowych. Systemowa identyfikacja odchyleń, np. procesowych, od założeń projektowych pozwala na zdefiniowanie potencjalnych niebezpiecznych scenariuszy awaryjnych z opisem ich przyczyn oraz skutków. Definiowanie odchyleń za pomocą słów kluczowych przypisanych do badanych parametrów ułatwia wykrycie zdarzeń, które prowadzić mogą do powstania sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi, środowiska lub strat finansowych. Praca zespołowa podczas sesji analitycznych, odpowiednio prowadzona i moderowana przez Przewodniczącego, pozwala na pełne wykorzystanie potencjału i interdyscyplinarnej wiedzy uczestników sesji. Na podstawie oceny zidentyfikowanych scenariuszy podejmowane są dalsze działania mające na celu wprowadzanie rozwiązań redukujących ryzyko wystąpienia zdarzeń awaryjnych.

 

Dalsze informacje

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szerszą informacją o zmianach, które zaszły w nowej wersji normy, jak również wsparciem działań związanych z przeprowadzaniem analiz bezpieczeństwa w przemyśle, w tym analiz HAZOP, zapraszamy do kontaktu z Działem Analiz Technicznych ASE. Więcej informacji o naszej działalności oraz proponowanych usługach związanych z zarządzeniem bezpieczeństwem przemysłowym, znaleźć można na stronie internetowej www.ase-ekspert.pl/uslugi

Nasza Akademia Bezpieczeństwa ASE (http://www.akademiabezpieczenstwa.com) oferuje także liczny wachlarz szkoleń związanych z bezpieczeństwem w przemyśle, w tym szkolenia z zagadnień bezpieczeństwa przeciwwybuchowego ATEX, analiz bezpieczeństwa procesowego HAZOP, zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym i analiz SIL, zagadnień SEVESO III, itp.

 

Przygotował: Tomasz Barnert