Aktualności

Aktualności

Inwestycja w wiedzę zwraca się najszybciej

Dyrektywa Seveso III od 01.06.2016!

W związku z koniecznością implementacji Dyrektywy Seveso III wprowadzono zmienione Prawo Ochrony Środowiska. Zmiany dotyczą m.in. sposobu ustalania bezpiecznej odległości, scenariuszy poważnych awarii jak również parametrów granicznych ich oddziaływania. Prowadzący zakłady zobowiązani są do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zapewnienia zwiększonego dostępu społeczeństwa do informacji o zagrożeniach (Aarhus).

 

W związku z koniecznością implementacji Dyrektywy Seveso III, 21 września 2015 r. została opublikowana ustawa z dnia 23 lipca 2015r. o zmianie ustawy „Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw”.

 

Zmiany dotyczą głównie:

  • Kryteriów kwalifikacyjnych. Projektowane przepisy dostosowują przede wszystkim istniejący system klasyfikacji zakładów o dużym albo zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej do nowego systemu klasyfikacji substancji chemicznych (przyjęto system kwalifikacji wprowadzony przez rozporządzenie CLP).
  • Zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym uwzględniających tzw. bezpieczne odległości. W przygotowanym przez ministra środowiska (w porozumieniu z ministrami: spraw wewnętrznych oraz ministrem infrastruktury i rozwoju) projekcie Rozporządzenia zostały określone: sposób ustalania bezpiecznej odległości, rodzaje poważnych awarii przemysłowych, których potencjalne skutki należy uwzględnić przy ustalaniu takiej odległości, parametry graniczne oddziaływania potencjalnych skutków poważnych awarii przemysłowych w zakresie palności, wybuchowości i toksyczności substancji niebezpiecznych, których miejsca występowania należy uwzględnić przy ustalaniu bezpiecznej odległości.
  • Prowadzący zakłady o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku będą zobowiązani do wdrożenia programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym za pomocą systemu zarządzania bezpieczeństwem. System ten powinien zagwarantować odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska. Wprowadzono ponadto obowiązek stałej aktualizacji tego programu.
  • Ponadto Dyrektywa uwzględnia wiele aspektów określonych w Konwencji z Aarhus. Proponowane przepisy wzmacniają wymogi dotyczące dostępu społeczeństwa do informacji o zagrożeniach poważnymi awariami. Uszczegółowiono zakres informacji, które musi uwzględniać dokumentacja opracowywana przez prowadzących zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 

Założono wspólne działania kontrolne Państwowej Straży Pożarnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w celu ujednolicenia podejścia do zagadnień oceny ryzyka zagrożeń i zapewnienia wysokiego poziomu ochrony dla ludzi i środowiska.

 

Przygotował: Rafał Frączek