Usługi

Usługi

Poznaj nasze usługi

Audyt w zakresie spełnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w obszarach technologicznych gdzie mogą wystąpić atmosfery wybuchowe.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) „pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania”.

 

Pracodawca obowiązek wskazany w § 40 ust. 1 ww. rozporządzenia może spełnić przez wykonanie kompleksowej kontroli bhp. Wykonywanie kontroli stanu bhp w postaci analizy stanu bhp wynika z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

 

Analiza warunków bhp umożliwia ocenę zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dzięki analizie warunków bhp pracodawca może uzyskać rzetelną recenzję wszystkich zagadnień związanych z bhp, zapoznać się z nimi i ustosunkować się do wynikających z niej wniosków.

 

Efektem przeprowadzenia audytu BHP będzie raport zawierający obszary ryzyka, w których niezbędne jest wprowadzenie zmian, celem poprawienia bezpieczeństwa środowiska pracy.